نوشته‌ها

advanced price action

Advanced price action

?What is advanced price action

or

 ?What is Pataction

  Advanced price action or pataction is a market analysis system

A subdivision of technical analysis and one of the new methods of price action

advanced price action

advanced price action

Meanwhile, Advanced price action or pataction as the most comprehensive and perfect possible form deals with chart reading in order to induce the real meaning of price action to Traders.

advanced price action

advanced price action

?A chart talks to you, but do you know its language

 We have heard this nice sentence many times.

 Advanced price action or pataction system has greatly tried to teach you the real language of the charts.

It truly deals with the meaning of price action and gives the traders all the information and knowledge that they need to analyse the market through the contained but hidden information within the charts.

?A chart talks to you ,but do you know its language

Pataction is a blended word which is the combination of two words “price and action”.

In this system which is developed by pataction team market, analysis is performed based on recognizing market movements

 and deals with the reasons of these movements.

The basis of analysis in this method is based on the order inside the market movements

and also the relationships of the time frames because the inventor of this system believes that all market movements are based on the reaction

 that the market brings to different levels and moves towards specific goals. From the viewpoint of Advanced price action or pataction, all movements of the market are purposeful and this order is throughout all time frames.

 The order inside the markets is created in different forms that we examine its types.

When the order of a time frame changes, it marks the completion of order in higher time frames.

 Regarding the order within the market, relationships of the time frames, modern candlesticks, relationships of candles and moving legs and also purposeful market movements,

Advanced price action or pataction method provides a deep understanding of market knowledge which makes these issues easier and recognisable for a trader to realize the market future direction

and find an appropriate entry point.

Advanced price action or pataction  & other system

 In this method, locations and time settings are greatly paid attention. Pataction doesn’t simply admit candlestick patterns and chart patterns and uses them in the heart of the market regarding time and locations.

For example

, Pataction system examines the form of triangle pattern in an area of market and regarding the results of this investigation which is resulted in time and location relationships of the time frames

it recognises that this created pattern is a continuation pattern or a reversal pattern

 while the Classic price action method doesn’t pay attention to the nature of market and examines the direction of market regarding the type and form of the created pattern.

Pataction specifies the reason of all Fibonacci extensions and projections and states that how many extensions and projections we should expect in each area of the market

 while price action deals with this issue just based on the indicator data.

Pataction system offers you a quiet different attitude toward recognising the market strengths and weaknesses

rather than any other methods so far.

 It examines the strengths and weaknesses based on two elements of time and location and all the stages have been prioritized.

 This system cares highly about the value of candle movements

 (candle Range) and their relationships to the lower time frames, the value of moving legs (ATR), time and location.

Of course, Pataction does not use any indicator in order to specify (ATR), but it deals with the meaning of the strengths and weaknesses regarding the candle movement range.

In the system of Advanced price action or pataction, it has been attempted to publicize the main meaning of price action which is “charts talk to you” as a functional and regular collection with priority.

 It means that in any area of charts, the chart itself determines the next movement and induces it to the traders.

This system initially introduces the candles and then thoroughly and particularly investigates the movements by classification of market movements.

Pataction   deals with the types of relaxations and legging movements and the quality of their formation so that traders realize and understand what pull back they will expect.

This system and training method is the result of pataction team’s many years of work and the personal experience of the inventor of this system. This training collection has been available to the general public since 2018.

price action

no trading

 

 

انواع سوینگهادر پرایس اکشن نوین وکاربردی پت اکشن

 swing

سوینگ ها وانواع ان در پرایس اکشن نوین وکاربردی پت اکشن

در این قسمت از اموزش های رایگان سیستمپت اکشن  قصد داریم تقسیم بندی دیگری از سوینگها را توضیح دهیم وکاربرد انرا مطرح کنیم

در بخش اول به شناسایی کندلها از نقطه نظر پت اکشن پرداختیم

وهمچنین بیان داشتیم وقتی چند کندل درکنار هم قرار بگیرند ودر جهت مشخصی حرکت معقولی را شکل دهند

یک گام حرکتی شکل میگیرد.

زمانی که یک لگ حرکت به اتمام میرسد ومارکت تغییر مسیر ویا تغییر رویکرد میدهد .یک ناحیه چرخش ایجاد میشود که به ان سوینگ میگویند

فرکچالها نقطه پایان یک گام حرکتی وهمچنین ناحیه اغاز گام حرکتی جدید میباشند

به بیان دیگر نقطه اتصال گامهای مارکت یا نقطه اتصال حرکت ها و استراحت ها سوینگ ها هستنند

 

سوینگ ها در متد پت اکشن

سوینگ ها در متد پت اکشن

اموزش پرایس اکشن نوین وکاربردی پت اکشن

 swing

پرایس اکشن پیشرفته وکندل شناسی به روش پت اکشن

اموزش پرایس اکشن نوین وکاربردیpataction

بخش سوم

پرایس اکشن پیشرفته وکاربردی را ادامه میدهیم با مبحث کندل شناسی

در اینجا به تقسیم بندی کندلها می پر دازیم

در کل ما سه نوع کندل در چارت مشاهده میکنیم ؛

کندل های روندار

کندلهای خنثی

وکندلهای کانجکشن

که از این سه مورد ؛کندلهای روند دار و کندلهای خنثی  بصورت تکی و جدا از بقیه کندلها قابل تشخیص است

وکندلهای کانجکشن یا تجمعی بصورت گروهی و ترکیبی از چند کندل که در یک محدوده خاص ایجاد میشود شناسایی میشوند.

کندلها هم دقیقا مثل روندها دسته بندی میشوند .

در واقع روند ها از کندلها شکل میگیرند

به بیان دیگر این کندلها هستنند که روند  ها را ایجاد میکنند . یعنی وقتی ما در تایم فریم ۴ چهار ساعته یک کندل بدون روند وخنثی را نظاره گر هستیم

به احتمال بسیار بالا ؛درتایم فریم ۵دقیقه ما شاهد یک محدوده ای هستیم که مارکت جهت خاصی ندارد و حرکات مارکت خنثی است

یعنی مارکت هیچ روند جهت داری ایجاد نمیکند

واگر ما به تایم فریم ۱ساعته و یا ۳۰سی دقیقه برگردیم به احتمال بسیار قوی شاهد یک کانجکشن هستیم که از ترکیب چندکندل شکل گرفته است

پت اکشن

پرایس اکشن پیشرفته

 

 

 

در اینجا بطور مختصر با حرکات کندلها وچگونگی شکل گیری کندلها اشنا می شویم

 

اموزش پرایس اکشن  بخش دوم

پرایس اکشن

پرایس اکشن پیشرفته