نوشته‌ها

ترید لایو،تایم فریمها ،نقش تایمهای مختلف در ترید

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

 

Advanced price action

 

ترید لایو،محل تارگت.استاپ وتی پی را چگونه تنظیم کنیم؟

ترید لایو،محل تارگت

ترید لایو،محل تارگت

ترید لایو،محل تارگت

Advanced pricce actionn

 

ترید وخبرهای اقتصادی با پرایس اکشن پیشرفته

ترید وخبرهای اقتصادی

پرایس اکشن پیشرفته

ترید وخبرهای اقتصادی

ترید وخبرهای اقتصادی

 

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

توضیحات ترید لایو.اموزش پرایس اکشن پیشرفته

توضیحات ترید لایو

 

توضیحات ترید لایو

توضیحات ترید لایو

پرایس اکشن پیشرفته

 

تجریه تحلیل ترید لایو در مارکت به سبک پرایس اکشن پیشرفته

تجریه تحلیل ترید لایو

تجریه تحلیل ترید لایو

تجریه تحلیل ترید لایو

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو اعتماد  بخود .ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

 

ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

ترید لایو اعتماد  بخود

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو مفهوم صبر اهمیت ترید نکردن

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

 

 

 

 

advanced price action

 

لگهای حرکتی وسطوح ,نقش کلیدی انها در تشخیص شکست سطوح

لگهای حرکتی وسطوح

 

لگهای حرکتی وسطوح

لگهای حرکتی وسطوح

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی پیشرفته

کاربرد حرفه ای سوینگها

کاربرد حرفه ای سوینگها

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

سوالات پرایس اکشن پیشرفته,چارتخوانی پیشرفته

سوالات پرایس اکشن پیشرفته

 

سوالات پرایس اکشن پیشرفته

سوالات پرایس اکشن پیشرفته

 

اموزش پیشرفته پرایس اکشن