نوشته‌ها

تجارت بدون ترس ،پرایس اکشن پیشرفته

تجارت بدون ترس

تجارت بدون ترس

تجارت بدون ترس

پرایس اکشن پیشرفته

 

روانشناسی تخصصی ترید ۱،وراهکارهای عملی ان

روانشناسی تخصصی ترید

روانشناسی تخصصی ترید

روانشناسی تخصصی ترید

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو،تایم فریمها ،نقش تایمهای مختلف در ترید

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

 

Advanced price action

 

تریدلایو،برخورد سطوح.برخود به سطوح را چگونه مطالعه کنیم

تریدلایو،برخورد سطوح

تریدلایو،برخورد سطوح

تریدلایو،برخورد سطوح

پرایس اکشن

 

توضیحات ترید لایو.اموزش پرایس اکشن پیشرفته

توضیحات ترید لایو

 

توضیحات ترید لایو

توضیحات ترید لایو

پرایس اکشن پیشرفته

 

تجریه تحلیل ترید لایو در مارکت به سبک پرایس اکشن پیشرفته

تجریه تحلیل ترید لایو

تجریه تحلیل ترید لایو

تجریه تحلیل ترید لایو

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو اعتماد  بخود .ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

 

ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

ترید لایو اعتماد  بخود

پرایس اکشن پیشرفته

 

تشخیص سطوح ترید لایو ,اهمیت تشخیص درست سطوح بپردازیم

تشخیص سطوح ترید لایو

تشخیص سطوح ترید لایو

تشخیص سطوح ترید لایو

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو مفهوم صبر اهمیت ترید نکردن

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

 

 

 

 

advanced price action