نوشته‌ها

تریدلایو،درک مارکت ماهیت مارکت مهمترین اصول پرایس

تریدلایو،درک مارکت

تریدلایو،درک مارکت

تریدلایو،درک مارکت

پرایس اکشن پیشرفته

 

 

ترید لایو،تایم فریمها ،نقش تایمهای مختلف در ترید

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

 

Advanced price action

 

ترید لایو،محل تارگت.استاپ وتی پی را چگونه تنظیم کنیم؟

ترید لایو،محل تارگت

ترید لایو،محل تارگت

ترید لایو،محل تارگت

Advanced pricce actionn

 

خبرهای اقتصادی تشخیص جهت مارکت با پرایس اکشن پیشرفته

خبرهای اقتصادی تشخیص جهت

خبرهای اقتصادی تشخیص جهت

خبرهای اقتصادی تشخیص جهت

 

 

 

پرایس اکشن پیشرفته