نوشته‌ها

تریدلایو،درک مارکت ماهیت مارکت مهمترین اصول پرایس

تریدلایو،درک مارکت

تریدلایو،درک مارکت

تریدلایو،درک مارکت

پرایس اکشن پیشرفته

 

 

ترید لایو،تایم فریمها ،نقش تایمهای مختلف در ترید

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

ترید لایو،تایم فریمها

 

Advanced price action

 

تریدلایو،برخورد سطوح.برخود به سطوح را چگونه مطالعه کنیم

تریدلایو،برخورد سطوح

تریدلایو،برخورد سطوح

تریدلایو،برخورد سطوح

پرایس اکشن

 

ترید وخبرهای اقتصادی با پرایس اکشن پیشرفته

ترید وخبرهای اقتصادی

پرایس اکشن پیشرفته

ترید وخبرهای اقتصادی

ترید وخبرهای اقتصادی

 

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو همراهی مارکت.چگونه گابگام با مارکت تصمیم بگیریم

ترید لایو  همراهی با مارکت

ترید لایو  همراهی با مارکت

ترید لایو  همراهی با مارکت

ترید لایو وهمراهی با مارکت

advanced price action