نوشته‌ها

تجارت بدون ترس ،پرایس اکشن پیشرفته

تجارت بدون ترس

تجارت بدون ترس

تجارت بدون ترس

پرایس اکشن پیشرفته

 

سوینگ (swing) درپرایس اکشن نوین وپیشرفته پت کشن

(Fractal) در چارت چگونه برسی میشود؟

سوینگ چه نقشی دراموزش چارتخوانی پیشرفته با سبک جدید پت اکشن دارد .جلسات اول ودوم (قسمت پایانی)

ایا از اندیکاتورها در چارتخوانی پیشرفته استفاده میشود؟

ایابه ابزار دیگری غیر از چارت نیاز داریم؟

ترتیب سوینگها چه اهمیتی دارد؟

و….

 

چرخش سوینگ فرکچال

Fractal سوینگ ها
www.pataction.ir

فرکچال( Fractal)  از مباحث پایه ای شناخت مارکت وچارتخوانی به سبک پت اکشن می باشد .در این ویدیو به چگونگی کاربرد انها در چارتخوانی می پردازیم.

در ابتدا متذکر میشویم  زمانیکه  مولتی تایم  کار کنیم مطالعه سوینگ ها ارزش وکاربرد بیشتری دارد. چون  کاربرد اصلی فرکچال ها در مقایسه انها در تایم فریم های مختلف است.

بدون مقایسه ؛ سوینگ ها قابل تقسیم بندی نیستنند .

اگر فقط با یک تایم فریم کار کنیم ،فرکچال فقط یک نقطه چرخش است .

ونمیتواند اطلاعات ارزشمند بیشتری بما بدهد.

با مقایسه انها در تایم های مختلف است که ما میتوانیم به اهداف قیمتی دست پیدا کنیم . و ابتدا وانتهای حرکت ها را مشخص کنیم.

به بیان دیگر دیگر ؛ فرکچال ها در هر چارت در مقایسه با هم فقط یک نقطه چرخش محسوب مییشوند.

نسبت به چارت بالاتر بعنوان یک جزئ داخل یک مجموعه بزرگتر مورد برسی قرار میگیرد ودر مقایسه به تایم پایین تحت عنوان

سوینگ عمده واصلی مطالعه وبرسی میشود.